Escola Virtual d'Estiu 2010

Escuela Virtual de Verano 2010

Objectius

  1. Contribuir a la millora de la tasca docent de les escoles i centres educatius, de totes les àrees i nivells.
  2. Afavorir l’aprenentatge de recursos tecnològics contextualitzats per cada àrea de coneixement.
  3. Contribuir a la formació de formadors en aplicacions educatives TIC i TAC.
  4. Fer un ús significatiu de les TIC, tot mantenint sempre una visió crítica i ajustada als objectius educatius.
  5. Propiciar la construcció de coneixement en una comunitat d’aprenentatge dinamitzada per especialistes de diferents nivells i àrees de coneixement.
  6. Actuar com a mitjà d'actualització professional dels associats i associades, facilitant la formació al llarg de la vida (LLL).
  7. Posar en pràctica els principis del constructivisme social a partir d'accions comuns a tots els cursos en les que tothom col·labora, comparteix, informa i experimenta amb la Xarxa Social Amicus Espiral.