Llibres i continguts digitals

En aquest curs treballarem els diversos aspectes relacionats amb els llibres digitals i els continguts educatius digitals que amb ells s'hi relacionen. Es parteix d'una anàlisi dels aspectes involucrats en l'adopció dels llibres digitals, passant per l'elaboració de continguts  el seu emmagatzematge i catalogació. Tot això es realitza des d'una vessant que integra també altres recursos existents a les aules, com ara les pissarres digitals, i altres que ja s'estan desplegant, com les aules virtuals o eines de la web 2.0 .

La darrera part del curs introdueix una reflexió metodològica que, més enllà de les possibilitats que els llibres i continguts digitals introdueixen, bé donada per l'accés a la xarxa i a la informació, i les possibilitats que ens aporten en aquest àmbit les metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge.

Professorat de qualsevol nivell educatiu: primària, secundària, educació post-obligatòria, cicles formatius, formació d'adults...

És necessari tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, el processador de textos, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic.

Els objectius generals del curs són:
  • Conèixer les diverses tipologies de continguts digitals que poden utilitzar-se en l'àmbit educatiu.
  • Conèixer els principals estàndards educatius.
  • Utilitzar estratègies per a la cerca i catalogació de recursos educatius. Els repositoris.
  • Construir llibres digitals i continguts educatius fent ús d'eines d'autor.
  • Fer un ús estratègic d'altres elements disponibles com ara les pissarres digitals, entorns virtuals d'aprenentatge i eines web 2.0.
  • Col·laborar en l'aportació de coneixement, recursos i orientacions metodològiques que faciliten l'adopció dels llibres digitals i en l'elaboració dels recursos associats.
La metodologia de treball que es fa servir és no presencial a través de l’aula virtual que té la pròpia associació Espiral. El curs està estructurat en diversos temes que abasten els mòduls descrits en la secció anterior. Dins de cada tema es proposen un seguit d’activitats a desenvolupar, preveient fòrums i llocs de trobada per exposar els dubtes i qüestions que vagin sortint durant el desenvolupament del mateix. L'orientació del curs és constructivista, en tant i en quant les aportacions dels participants seran compartides i integrades en el conjunt de coneixement que es posarà a l'abast de tots/es els/les participants. D'aquesta manera el treball individual es veu recolzat pel grup que, juntament amb el professor/a, col·laboren per superar les possibles dificultats i per fer créixer el fons documental de la comunitat.

El curs està estructurat en diversos temes que van des de la creació i cerca de continguts digitals, fins a conèixer els aspectes més rellevants dels estàndards educatius i la combinació d'altres elements com ara les pissarres digitals o les aules virtuals. La participació activa en les diverses activitats que es proposin així com una actitud proactiva i col·laborativa envers al treball de grup, seran requisits indispensables per a la superació del mateix.

Per obtenir el certificat del curs cal participar de manera activa dins l’espai de formació telemàtica i lliurar com a mínim el 80% del treball individual i grupal que es proposi.