Fem unitats didàctiques en Moodle

Posar en marxa un entorn virtual d'aprenentatge requereix instal∙lar i configurar una plataforma, per exemple el Moodle, i crear les aules virtuals a les quals treballarem. Un cop instal∙lada la plataforma i dissenyat l’entorn virtual, però, ens trobem amb la necessitat de disposar de materials (unitats didàctiques o cursos) per utilitzar amb els estudiants, materials que no són fàcils de trobar a la xarxa i que sovint haurem de crear nosaltres mateixos.
A més, cal també d'aprendre a gestionar els elements del curs: estructurar els recursos i les activitats, dinamitzar els fòrums de discussió, donar d'alta usuaris/àries, crear grups de treball, qualificar..

Anant una mica més enllà, els entorns virtuals d’aprenentatge no només ofereixen un seguit d’eines de comunicació o de presentació de materials. S'ha de tenir molt present que el paper de les persones implicades, estudiants i formadors/es, es modifica i les relacions entre elles canvien. Ens trobem, doncs, davant el repte de trobar un nou model pedagògic que doni forma a aquests canvis i ens ofereixi pautes i respostes per aprendre a situar-nos i utilitzar amb profit totes les eines que tenim al nostre abast. En aquest sentit els entorns virtuals com Moodle possibiliten i afavoreixen la col∙laboració, un aspectes que es posarà en pràctica al llarg del curs. .

Professorat interessat en conèixer eines i serveis per treballar a la xarxa en àmbits diversos: comunicació, elaboració col·laborativa de documents, creació d'espais personals de gestió i publicació (pàgines web i blocs).

Per participar al curs cal tenir un nivell bàsic de treball amb ordinador. Cal:

  • Saber utilitzar el correu electrònic
  • Saber utilitzar navegadors d'Internet i navegar per la xarxa amb una certa seguretat
  • Saber utilitzar algun processador de textos, full de càlcul (ús bàsic) i programes d'elaboració de presentacions
  • Tenir predisposició a treballar en activitats col·laboratives a través de l'aula virtual
Els objectius generals del curs són:
  • Conèixer i utilitzar les funcionalitats bàsiques de la plataforma Moodle.
  • Editar recursos i activitats dins un curs en Moodle.
  • Crear una seqüència didàctica planificada.
  • Desenvolupar estratègies de gestió dins un curs de Moodle.
La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran "en línia", és a dir, amb connexió a internet i a través d'una aula virtual.
Hi haurà una sessió presencial de cloenda de l'activitat en la qual poden participar (i seria bo que ho fessin) alumnes per als quals hagi estat pensat el projecte.
Tot i que s'anirà seguint una planificació temporal, els participants poden anar explorant el funcionament de l'aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball. En aquest curs les persones participants són les protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho compten amb l’ajut de les formadores, els materials i la resta de recursos de l'aula.
 
Les activitats no presencials es realitzaran seguint tres dinàmiques: Individual - Petit grup i Gran grup. Aquest darrer és el cas dels debats, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

L’avaluació del curs es realitzarà a partir de:

  • La participació en els debats i en els espais de treball de grup. En aquest curs el coneixement no s’adquireix només a partir d’un material, del formador o de l’entorn, sinó que es construeix dia a dia i de manera conjunta als espais compartits. És per això que el seguiment i la participació continuada a aquestes activitats compartides esdevenen especialment importants.
  • Les activitats lliurades de cada mòdul. Les activitats avaluatives s’han de lliurar abans de la data límit de finalització del mòdul. Aquestes activitats seran retornades amb una valoració i un comentari, que permetran als participants reflexionar sobre el seu treball.