Objectius

1. Contribuir a la millora de la tasca docent de les escoles i centres educatius, de totes les àrees i nivells.
2. Afavorir l’aprenentatge de recursos tecnològics contextualitzats per cada àrea de coneixement.
3. Contribuir a la formació de formadors en aplicacions educatives TIC.
4. Fer un ús significatiu de les TIC, tot mantenint sempre una visió crítica i ajustada als objectius educatius.
5. Propiciar la construcció de coneixement en una comunitat d’aprenentatge dinamitzada per especialistes de diferents nivells i àrees de coneixement.
6. Actuar com a mitjà d'actualització professional dels associats, facilitant la formació al llarg de la vida (LLL).
7. Col·laborar amb altres entitats vinculades al món de l’educació i facilitar la comunicació entre els sectors professionals i educatius.